Policys & tillstånd

Våra Policys & tillstånd

Miljöpolicy


Transporter har bevisligen en påverkan på miljön och därför anser vi att omsorg om miljön och miljörelaterade frågor är viktiga.

Vårt agerande styrs utifrån vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till ställda kundkrav.


DETTA SKALL UPPNÅS GENOM ATT:


 • Vi skall respektera och följa regler och lagar samt ha god framförhållning inför framtida lagändringar
 • Vi skall utföra våra tjänster med ständigt minskad miljöpåverkan utan att kvaliteten försämras
 • Vi skall skapa och underhålla handlingsprogram och verksamhetsrutiner för ständig förbättring och hållbar utveckling
 • Vi skall göra miljöpolicyn känd för alla i företaget och göra den tillgänglig externt
 • Vi skall ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
 • Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar miljö, hälsa och
  material
 • Vi skall på marknaden betraktas som ett miljömedvetet transportföretag

Vår miljöpolicy är fastlagd av den högsta ledningen och utgör grunden för fastställande av våra övergripande och detaljerade miljömål. 

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY


Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, förebygga och att vidta åtgärder som minimerar risken för trafikolyckor där fordon/förare från Rockys Entreprenad eller dess representanter är inblandade.


Detta innebär bl. a. att anställda och ledning inom företaget och dess representanter


 • Innehar giltigt körkort
 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Är sprit- och drogfria, inkl. starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
 • Respekterar gällande viktbestämmelser
 • Håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Ett planerat ansvarsfullt framförande av fordonet med hänsyn tagen till medtrafikanter för undvikande av trafikolyckor i syfte att skydda vårt rykte och varumärke
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna och med hänsyn tagen till väglag
 • Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

Tillstånd


Rockys Entreprenad har tillstånd att transportera icke farligt avfalla och farligt avfall 

Här kan du hitta tillståndet:

https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/Search